granty 2009/2010


| Zajoch | Do chrastecké školy bezpečně a na zelenou! | Letní školní učebna |


Závěrečná zpráva o projektu Bezpečné cesty do škol v roce 2010

(14.03.)

Nadace partnerství zveřejnila Závěrečnou zprávu o projektu Bezpečné cesty do škol v roce 2010, kterého se naše škola zúčastnila. Nyní záleží na vedení města, která opatření z odborně vypracované dopravní studie budou v rámci bezpečnější dopravy v Chrasti realizována. Škola přispěla velkým dílem ke zmapování situace ve městě a k vypracování dopravní studie za peníze z grantu.
Odkaz na celé znění závěrečné zprávy: www.nadacepartnerstvi.cz
 


Vyúčtování grantu EVVO

(06.12.)

(txt - 7,9 kB)

(pdf - 59,8 kB)


Rozvojový program
podpora environmentálního vzdělávání a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009

(poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Projekt "DEN ZEMĚ A ZDRAVÍ"
Základní škola Chrast 27. května 2009
23.06.09

(pdf - 544,8 kB) 2

Projektový "Den Země a zdraví" na ZŠ Chrast

Ve středu 27. 5. 2009 proběhl na Základní škole v Chrasti v pořadí již třetí projektový den nesoucí název „Den Země a zdraví“. V průběhu tohoto dne se žáci celé školy účastnili zajímavých aktivit a společně odhalovali nová tajemství vědění.

V sedmi samostatných dílnách nesoucích lákavé názvy: Pouštní výprava, Babiččina zahrádka, Stromy, Voda – pomocník i živel, Král hmyzí říše – mravenec, Kouzelný svět vůní a chutí čaje, Ovoce a zelenina strávili krásné dopoledne ti nejmenší z I. stupně. Program s názvem „Energie tu s námi je“ připravený pro žáky druhých tříd koordinovali lektoři z EKODOMOVA z Kutné Hory. Cílem tohoto programu bylo seznámit děti s různými zdroji energie a hledání možných řešení úspory elektrické energie v domácnosti.

V devíti dílnách s neméně lákavými jmény: Truhlářská dílna, Natěračská dílna, Barevné kouzlení z rostlin, O celozrnné perníkové chaloupce aneb význam celozrnných potravin v našem jídelníčku, Kreativní zdobení textilu, Po stopách Bruna Waldlaufa, Tam někde v korunách …, Hřibovité houby nebo Medové tajemství na II. stupni pracovali, kutili a objevovali jejich starší spolužáci. Pro žáky sedmých tříd byl připraven zvláštní program nesoucí název „Živá voda“, který si pro ně připravili lektoři z Centra ekologické výchovy EKODOMOV z Kutné Hory. Cílem programu s názvem „Živá voda“ bylo seznámení dětí zábavnou formou s koloběhem vody v krajině, rozložením vody na světě a seznámení s jejím významem pro náš život. V rámci tohoto programu se žáci také zabývali spotřebou vody v domácnosti, seznámili se s možnostmi její úspory a s ekologicky šetrnými výrobky.

V průběhu projektového dne postupně všechny děti navštívily výstavu „Tonda Obal na cestách“, kterou pro ně přichystala firma EKO-KOM. Po ukončení činnosti dětí v jednotlivých dílnách všichni vyrazili do ulic města Chrasti, aby si společně uklidili město. Sesbíraný odpad následně přetřídili a zvážili. Výsledkem této sběrové akce není pouze úklid města, ale také informovanost občanů města Chrasti o stavu pořádku v ulicích formou letáčků, které rozdáme do poštovních schránek.

V rámci tohoto projektového dne jsme čerpali finanční prostředky z grantu Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č.j.: 23728/2008-22. Část finančních prostředků z tohoto grantu využije škola na vybavení přírodní učebny, kterou budujeme na zahradě školy.

Jana Petružálková


Projektový Den Země a zdraví

27. 5. 2009

Ve středu 27. 5. 2009 proběhl u nás ve škole projektový „Den Země a zdraví“, v rámci něhož jsme se mohli zúčastnit spousty zajímavých aktivit, vyzkoušet si své dovednosti a něco nového a zajímavého se naučit.

Celý program projektového „Dne Země a zdraví“ byl rozdělen do tří fází:

I. První fázi představovali aktivity v jednotlivých dílnách připravených zvlášť pro žáky I. a žáky II. stupně.

II. V druhé fázi žáci z jednotlivých dílen postupně navštívili výstavu „Tonda Obal na cestách“ firmy EKO-KOM a zápolili v soutěžích s ekologickou tématikou.

III. Ve třetí fázi se společně s vyučujícími vydali do ulic uklidit město Chrast od odpadků.

Dílny projektového dne na I. stupni:

Pouštní výprava

Při našem putování po poušti jsme se seznámili s životem na ní. Dozvěděli jsme se, co nás na poušti může potkat. Vyprávěli jsme si o zvířatech, která tam žijí, a zjistili jsme o nich spoustu zajímavého. Jako správní poutníci pouští jsme si uvázali turban ze šátků a vydali jsme se vstříc dalším objevům do životodárné oázy, kterou jsme si společně vytvořili, jak jinak než z písku a za pomoci dalších výtvarných pomůcek.

Babiččina zahrádka

Na babiččině zahrádce jsme se seznámili s nejrůznějšími bylinkami a po motivační hře bylo naším úkolem poznávat léčivé bylinky. Na závěr jsme společně vytvořili plakát na téma „Co chceme pěstovat pro své zdraví“.

Stromy

Stromy jsou velmi užitečné a v přírodě důležité nejen na šplhání do výšky. Proto jsme si vyzkoušeli naše znalosti a podle různých znaků jsme poznávali a třídili stromy, keře a plody. Náš přehled jsme si ověřili v závěrečném kvízu, který jsme všichni úspěšně zvládli.

Voda – pomocník i živel

Voda je nezbytnou součástí života. Voda lidem pomáhá, ale její nespoutaná síla může někdy i ublížit. Povídali jsme si o její životadárné i ničivé síle a její schopnosti jsme si vyzkoušeli i na několika pokusech.

Král hmyzí říše – mravenec

Kdo je králem zvířat? To ví přece už i malé dítě. A kdo vládne v hmyzím království, to jsme společně odhalili záhy. Hmyzími vládci Země jsou přece mravenci. Celé středeční dopoledne jsme si o nich vyprávěli. Nahlédli jsme do tajů mravenčí říše a jejich života v mraveništi. Dozvěděli jsme se, z čeho si pilní mravenci budují svá obydlí, a pak jsme si sami vytvořili na papír průřez mraveništěm. A aby nám šla práce lépe od ruky, pěkně jsme si u toho zazpívali. A co jiného než „Polámal se mraveneček“. Na závěr jsme si společně ještě zahráli hru „Na Kuklínka“.

Kouzelný svět vůní a chutí čaje

V této dílně jsme poodhalili roušku kouzelného světa vůní a chutí. Vyprávěli jsme si o čajích, k nejrůznějším z nich jsme si přivoněli a také je ochutnali. Pak jsme si dle vlastní fantazie nakreslili, co k čaji patří, čajové konvice a šálky.

Ovoce a zelenina

V této dílně jsme se dozvěděli, jak je pro nás důležité zařazovat do svého jídelníčku ovoce a zeleninu. Naučili jsme se ovoce a zeleninu dělit do různých skupin podle určitých znaků, a pak jsme si své oblíbené plody ovoce a zeleninu nakreslili. Po našem malířském výkonu přišla další zkouška našich znalostí – hmatová a chuťová poznávačka. Podle hmatu a také dle chuti jsme měli poznat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. V této zkoušce jsme obstáli a naší odměnou bylo, že jsme pak všechnu tu dobrotu mohli sníst. Na závěr jsme si v tabulce vybarvovali vitamíny obsažené v určitém ovoci a zelenině a dozvěděli jsme se, co nám hrozí při jejich nedostatku.

Energie tu s námi je

Žáčky druhých tříd během projektového „Dne Země a zdraví“ navštívili lektoři z EKODOMOVA Kutná Hora s programem „Energie tu s námi je“. V rámci tohoto programu se děti seznámily s různými zdroji energie, dozvěděly se, proč je energie potřebná a proč je důležité s ní šetřit. Společně pak hledaly možná řešení úspory elektrické energie v domácnosti.

Dílny projektového dne na II. stupni:

Truhlářská dílna

Není nad šikovné ručičky. A jak jsou šikovné ty naše, to jsme mohli ukázat při sestavování a šroubování lavic a stolů do naší plánované venkovní učebny.

Natěračská dílna

To, co vytvořili naši šikulové v truhlářské dílně, jsme my pěkně natřeli a teď už zbývá jen vybudovat venkovní učebnu a už se můžeme začít učit venku.

Barevné kouzlení z rostlin

Na začátku naší cesty jsme pátrali po stopách pradávného barvení látek. Při našem hledání jsme zabloudili až do Indie a Egypta do dob 3 000 let před naším letopočtem. Pak jsme se v čase přenesli do Čech do doby 15. století. Při našem putování do historie jsme se seznámili s různými technikami barvení látek. Rozděleni do skupinek jsme dále pracovali s atlasy rostlin a s textem, přičemž jsme se snažili správně zakreslit období květu daných rostlin. Po důkladné teoretické přípravě jsme vyrazili do terénu, kde jsme hledali a sbírali rostliny pro vytvoření potřebných barev. Po úspěšném sběru jsme kreslili rostlinami barevnou paletou, kterou nám připravila sama příroda.

O celozrnné perníkové chaloupce aneb význam celozrnných potravin v našem jídelníčku

Naše společné dopoledne jsme zahájili v komunitním kruhu. Po úvodní části jsme plnili ve skupinách různé úkoly, při nichž jsme se blíže seznamovali s problematikou celozrnných potravin a jejich významem. Nově načerpané znalosti jsme využili při přípravě dramatizace originálního pojetí pohádky „O celozrnné perníkové chaloupce“. Po naší dramatizaci následovala ukázka celozrnných potravin, a poté jsme se pustili do zdobení celozrnných perníčků, které jsme samozřejmě nezapomněli ochutnat.

Kreativní zdobení textilu

Před vlastní kreativní tvorbou jsme se seznámili s různými technikami zdobení oděvů a odhalili jsme tajemství různých postupů batikování. Protože i savování je formou zdobení, rozhodli jsme se tuto techniku vyzkoušet prakticky. Každý z nás si vytvořil originální šablonu, kterou jsme následně vysavovali na připravená barevná trička. Z výsledků naší práce jsme si ověřili, že záleží nejen na trpělivosti, ale také na materiálu a barvě zdobeného oděvu.

Po stopách Bruna Waldlaufa

Při putování po stopách Bruna Waldlaufa jsme vyhledávali různá stanoviště, na nichž jsme plnili všeobecné poznávací úkoly.

Tam někde v korunách …

Do korun stromů jsme se nejednou zahleděli při naší procházce blízkým i vzdálenějším okolím naší školy. Během našich toulek přírodou jsme sbírali listy různých stromů, fotografovali jsme je a společně vybírali ten nejkrásnější, největší a nejzajímavější. Po našem návratu zpět do školy jsme za pomoci počítače vyhledali přesný botanický název stromu v českém jazyce i latinsky a zjišťovali jsme možnosti využití stromu, jeho dřeva či plodů na okrasu. Během našeho putování a následného zjišťování informací jsme se dověděli spoustu zajímavého.

Hřibovité houby

V úvodu této dílny jsme si vyjasnili základní pojem „hřibovité houby“, zjistili jsme, jaký má tvar plodnice a odhalili jsme další společné znaky hřibovitých hub. Ve vzájemné diskusi jsme rozebírali, proč člověk hřibovité houby sbírá, jak je využívá a upravuje v kuchyni. Po prezentaci našich názorů jsme se pustili do další společné práce. Do předem připravených karet s latinskými názvy významných hřibovitých hub jsme zapisovali za pomoci atlasů či internetu český název houby, dokreslovali jsme odpovídající zbarvení a zaznamenávali základní informace o těchto houbách. Získané poznatky jsme na závěr prezentovali ve vzájemné diskusi.

Medové tajemství

Při objevování medového tajemství jsme se seznámili se základními informacemi o medu a odhalili jsme jeho význam pro člověka. Zjišťovali jsme, co vše se dá z medu a včelích produktů vyrobit a jaký význam má propolis, mateří kašička, včelí vosk, med či včelí jed. Společně jsme si pak vyrobili vlastní svíčku z plástu a dle obrázků jsme vytvořili originální „medový“ příběh.

Živá voda

V rámci projektového Dne Země a zdraví byl pro žáky sedmých tříd zajištěn program Centra ekologické výchovy EKODOMOV Kutná Hora, které zajišťuje a zprostředkovává environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu pro školy. Cílem programu s názvem Živá voda bylo seznámení dětí zábavnou formou s koloběhem vody v krajině, rozložením vody na světě a seznámení s jejím významem pro náš život. V rámci tohoto programu se žáci také zabývali spotřebou vody v domácnosti, seznámili se s možnostmi její úspory a s ekologicky šetrnými výrobky.

V druhé části projektového „Dne Země a zdraví“ žáci z jednotlivých dílen postupně navštívili výstavu „Tonda Obal na cestách“ organizovanou firmou EKO-KOM. Na této výstavě si ujasnili pravidla třídění odpadů. Dozvěděli se, jak správně třídit odpad, co patří do kontejnerů na papír, na plasty,na sklo a co nikoliv. Byli seznámeni s problematikou nebezpečného odpadu a skládek. Zjistili, co znamená pojem recyklace a jaké výrobky jsou z recyklovaných surovin. Součástí této výstavy byly také soutěže s ekologickou tématikou. Jednotlivá družstva sestavená z žáků mezi sebou soupeřila o nejlepší čas v sestavování ekologického domina, ve skákání v barevných pytlích a v trefování se barevným míčkem do stejně barevného otvoru představujícího kontejner na odpadky.

Ve třetí části děti z jednotlivých dílen spolu se svými vyučujícími vyrazili do ulic Chrasti, aby město uklidili od odpadků a zmapovali černé skládky v okolí. Sebraný odpad žáci ve škole zvážili a roztřídili. Ze získaných údajů sestavili informační leták, který roznesou do schránek po Chrasti.

Ač nám středeční počasí příliš nepřálo, lze závěrem zhodnotit, že byl projektový „Den země a zdraví“ nabitý spoustou zajímavých aktivit a doufejme, že i z pohledu dětí se vydařil.

V rámci tohoto projektového dne jsme čerpali finanční prostředky z grantu Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č.j.: 23728/2008-22. Část finančních prostředků z tohoto grantu využije škola na vybavení přírodní učebny, kterou budujeme na zahradě školy.

Jana Petružálková


Granty z minulých let

Granty 2008   Granty 2007